آسانت لرنسناریوی اکسس لیست بر اساس IPv6

امروز میخوایم یک سناریوی فیلترینگ رو برای دو سابنت زیر ایجاد نماییم . فرض کنید دوسابنت a , b  دارای ipv4 , ipv6 هستند مانند شکل زیر : حالا میخوایم هم بر اساس ipv4  و هم بر اساس ipv6 اکسس لیست تعریف نماییم : در این سناریو میخوایم برای دسترسی به سابنت a محدودیت ایجاد […]

ادامه مطلب