آسانت لرناستفاده از PolicyDifinition در Group Policy

همه کسانی که به نوعی با Active Directory و Group Policy های آن ارتباط دارند می دانند که تنظیم های مربوط به Administrative Templates در فایل هایی با پسوند admx ذخیره می شود. هر GPOجدیدی که تعریف می شود یک فولدر در sysvol برای آن ساخته می شود. زمانی که شما یک policy را edit […]

ادامه مطلب