آسانت لرنسناریوی تمرینی static route

ساده ترین مبحث روتینگ در سیسکو ، مربوط به static route است . امروز در ضمن اجرای سناریویی تصمیم داریم که به این موضوع بپردازیم . در این سناریو سه روتر وجود دارد : R1 , R2 , R3 که R2 و R3 از طریق اتصالات سریال به R1 متصل اند . همه چیز در تصویر واضح […]

ادامه مطلب